Privacystatement IZZ Zorgorganisaties

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u als zorgorganisatie en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Stichting IZZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Informatie van Stichting IZZ over Gezond werken in de zorg

Stichting IZZ werkt samen met zorgorganisaties aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Dit doet IZZ met informatie, inzichten uit onderzoek en de praktijk, workshops en projecten, op het gebied van Gezond werken in de zorg. Als zorgorganisatie kunt u hiervan op verschillende manieren op de hoogte blijven.

2.1 Doeleinden verwerking gegevens

Stichting IZZ gebruikt de gegevens van zorgorganisaties voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van de digitale IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de zorg (ca. 12 keer per jaar)
 • Verzending van magazine de Zorg per post (max. 4 keer per jaar)
 • Verzending van uitnodigingen en informatie in het kader van deelname aan projecten, kennissessies, leernetwerken en andere soorten bijeenkomsten
 • Verzending van fysieke of digitale informatie over resultaten van onderzoeken en projecten
 • Verzending van informatie over de collectieve IZZ Zorgverzekering (bijv. over het Onderhandelingsresultaat, het IZZ Ledenpakket ZorgGezond, e.d.)

Bij deze informatieverstrekking heeft Stichting IZZ een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw gegevens. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ (zie paragraaf 9).

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

Voor bovenstaande doeleinden verzamelt en gebruikt Stichting IZZ de volgende gegevens van contactpersonen bij zorgorganisaties:

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Organisatienaam
 • Postcode (zakelijk)
 • Huisnummer (zakelijk)
 • Straat (zakelijk)
 • Plaatsnaam (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

2.3 Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat uw gegevens worden bewaard totdat u bij Stichting IZZ een verzoek indient voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens (zie paragraaf 5.2 en 5.3).

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens van contactpersonen bij zorgorganisaties die door Stichting IZZ worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 2.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van de verzending van magazine de Zorg worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat u het magazine op het postadres van uw zorgorganisatie ontvangt. Voor de communicatie per e-mail kan Stichting IZZ gebruik maken van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 6).

3. Contact met IZZ

Als u vragen hebt over onze website, informatie, projecten of diensten, of als u een wijziging wilt doorgeven in uw gegevens, kunt u per post, e-mail of telefoon contact opnemen met Stichting IZZ.

Voor de beantwoording van vragen per telefoon kunnen wij gebruik maken van de ondersteuning door een derde partij. Deze partij neemt telefoongesprekken op om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten (zie paragraaf 6).

4. Cookies op izz.nl

Op de website izz.nl maken Stichting IZZ en derde partijen gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de technische werking van de website, om webstatistieken te meten, voor onderzoek onder de bezoekers van de website en om gerichte online advertenties te kunnen tonen. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en bij een vervolgbezoek aan izz.nl herkend.

Wij vinden het belangrijk dat u als bezoeker van izz.nl zelf de controle hebt over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en waarvoor.

We maken onderscheid in functionele, analytische en trackingcookies. Met het plaatsen van trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt (zie paragraaf 4.3).

4.1 Functionele cookies op izz.nl

De op izz.nl gebruikte functionele cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

4.2 Analytische cookies op izz.nl

Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Deze cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan izz.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s, of duur van de ‘gebruikerssessie’. Het IP-adres wordt geanonimiseerd.

De gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en izz.nl beter op de gebruikerswensen te laten aansluiten.

4.3 Trackingcookies om IZZ advertenties te tonen op andere websites

Als u hiervoor akkoord hebt gegeven, plaatsen Stichting IZZ en derden ook zogenoemde trackingcookies. Deze maken het mogelijk om online advertenties zo gericht en passend mogelijk onder uw aandacht te brengen. We maken gebruik van diverse tools voor display-, social media- en zoekmachine-advertenties.

We maken gebruik van trackingcookies om:

 • Bij te houden welke advertenties u al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit is nodig om de effectiviteit van de advertenties te kunnen analyseren.

Met trackingcookies kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het gaat dan om:

 • Bezochte webpagina's
 • IP-adressen
 • Cookie-inhoud
 • Referrer-URL
 • Eventuele overige gegevens, zoals gegevens over de gebruikte randapparatuur en instellingen van de software op het apparaat.

Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd, zodat de data nooit herleidbaar zijn naar een persoon, maar wel naar een cookie / UID (uniek identificeerbare gebruiker).

Trackingcookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. We bewaren de persoonsgegevens die met trackingcookies worden verzameld, niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Als u uw cookies niet zelf al eerder hebt verwijderd of gewijzigd, vervallen de cookies automatisch 30 dagen na de laatste interactie.

De gegevens die met trackingcookies worden verzameld en verwerkt, verstrekt Stichting IZZ aan derden uitsluitend voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Het gaat om (internet)marketingbureaus en onderzoeksbureaus. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 6).

4.4 Wijzigen van cookies

In onderstaand schema staat welke cookies we standaard plaatsen bij een bezoek aan izz.nl en wat we plaatsen wanneer u onze cookies accepteert of weigert.

Tabel cookies IZZ

Het is mogelijk om cookies uit te zetten. De wijze waarop u dit kunt instellen, is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Let op: als uw internetbrowser geen (functionele) cookies accepteert, werken sommige delen van de website niet goed.

4.5 Analyse tools

Stichting IZZ maakt gebruik van diverse tools voor het analyseren van websitegedrag (bijvoorbeeld Google analytics). We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leveranciers. Gegevens worden niet met derden gedeeld en verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld.

5. Rechten t.a.v. uw persoonsgegevens

Stichting IZZ is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Hierna wijzen wij u op uw rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

5.1 Recht op inzage

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Stichting IZZ van u heeft, dan kunt u ons om een opgave vragen via privacy@stichtingizz.nl. Wij zullen u dan binnen twee weken een overzicht van uw gegevens verstrekken.

5.2 Recht op rectificatie en aanvulling

Hebt u een overzicht opgevraagd van uw gegevens via privacy@stichtingizz.nl en zijn uw gegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om wijziging of bijwerking van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

5.3 Recht op vergetelheid

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om verwijdering van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

5.4 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die Stichting IZZ van u heeft. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. U kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij.

5.5 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting IZZ of door één van onze verwerkers. U kunt uw bezwaar per e-mail of post kenbaar maken aan het FG-team van Stichting IZZ. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw bezwaar.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ (zie paragraaf 9).

5.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting IZZ. Dit is het geval als de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan).

5.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen. Mocht Stichting IZZ een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, met belangrijke consequenties voor u, dan hebt u het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stichting IZZ beschermt de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onder andere:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is binnen Stichting IZZ beperkt tot de medewerkers die daar m.b.t. hun functie gebruik van moeten maken.
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers). Hierin maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De gegevensuitwisseling met verwerkers van persoonsgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • We maken gebruik van ZIVVER voor de beveiligde en versleutelde verzending van e-mails met persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind m.b.t. het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We zijn aangesloten bij het AVG-programma van de Stichting AVG.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

7. Anti-spam bescherming op izz.nl

Om de website izz.nl te beschermen tegen spam maakt Stichting IZZ gebruik van de anti-spam bescherming van CleanTalk. Om spam te voorkomen en bestrijden, kan deze externe partij cookies plaatsen op izz.nl. Bij een bezoek aan izz.nl wordt uw IP-adres verstuurd naar de anti-spam service om te kunnen controleren op spam. Als u op izz.nl een formulier invult, worden de daarbij ingevulde gegevens (bijv. e-mailadres) doorgestuurd naar de externe partij, uitsluitend voor het analyseren en herkennen van eventuele spam. Gegevens die na de analyse niet als spam worden gezien, worden verwijderd. Met de externe partij voor anti-spam bescherming hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat zij zich houden aan de regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

8. Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u izz.nl bezoekt.

9. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over het privacy statement of over de wijze waarop Stichting IZZ met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail of post contact opnemen met het FG-team. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw vraag of verzoek, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Stichting IZZ
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming-team (FG-team)
Prins Willem-Alexanderlaan 719
7311 ST Apeldoorn
privacy@stichtingizz.nl

Bekijk hier het Privacystatement van IZZ voor zorgmedewerkers.