Deelname en privacywaarborg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt Stichting IZZ, in samenwerking met de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht, hoe het werken in de zorg op dit moment wordt ervaren en hoe dit verband houdt met gezondheid en welzijn. De uitkomsten gebruiken we om medewerkers, organisaties en zorgbranches te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. We werken hierin samen met PGGM&CO. Op deze manier hopen we gezamenlijk de actuele problemen in de zorg op het gebied van gezond werken aan te pakken om uiteindelijk te komen tot een duurzaam gezonde werkomgeving. De uitkomsten van het onderzoek delen we ook met de vier grootste vakbonden (FNV Zorg en Welzijn, CNV, NU'91 en FBZ) en brancheverenigingen in de zorg (NVZ, Actiz, de Nederlandse GGZ en VGN), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deelname

De vragenlijst die hoort bij de Monitor zal ongeveer 15 minuten tijd in beslag nemen. Het betreft een onderzoek waarvoor u jaarlijks kunt worden uitgenodigd via uw e-mailadres. Deelname aan het vragenlijstonderzoek is geheel vrijwillig. U kunt zich voor toekomstige uitnodigingen uitschrijven via de afmeldlink onderaan de uitnodigingsmail voor de huidige Monitor (opt-out uitnodiging).

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw onderzoeksgegevens op ieder moment zonder opgaaf van reden intrekken. Maar let op: indien uw gegevens al zijn verwerkt in het onderzoek, dan mogen de onderzoekers uw gegevens nog wel gebruiken. Gemiddeld genomen start het onderzoek acht weken na de ontvangst van de eerste uitnodigingsmail. (Zie ook Rechten van Betrokkenen voor meer informatie over uw rechten als betrokkenen in de zin van de privacywetgeving).

In het geval dat uw gegevens verwijderd kunnen worden, heeft de Universiteit Leiden voor het identificeren van uw onderzoeksgegevens in de dataset nog eenmaal uw unieke codenummer (zie 'Veiligheid van uw gegevens') nodig om uw gegevens te kunnen verwijderen. Als u aarzelt over deelname of vragen hebt over het onderzoek, kunt u die stellen aan Stichting IZZ via monitor@stichtingizz.nl.

Veiligheid van uw gegevens

De gegevens die (na uw toestemming) verzameld worden in het vragenlijstonderzoek komen binnen bij de onderzoek software van de Universiteit Leiden. Iedere deelnemer krijgt een uniek codenummer op basis van een aantal persoonlijke gegevens waar aan het einde van de vragenlijst naar wordt gevraagd. Met dit codenummer kan de Universiteit Leiden de gegevens van meerdere Monitoren aan elkaar koppelen. Slechts geautoriseerde personen van de Universiteit Leiden hebben toegang tot deze codes. Stichting IZZ en Universiteit Utrecht hebben geen toegang tot de codes. Uw identiteit wordt beschermd door uw persoonlijke, unieke codenummer los te koppelen van de overige data, voordat de data worden gedeeld met Stichting IZZ en de Universiteit Utrecht. De uitkomsten van de analyses worden bovendien slechts op groepsniveau gepubliceerd en gedeeld door Stichting IZZ met IZZ leden, zorgorganisaties, PGGM&CO, vakbonden en brancheverenigingen. Ook Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht rapporteren in wetenschappelijke publicaties enkel op groepsniveau of op individueel niveau zonder de persoonskenmerken. Hierdoor zijn de resultaten nooit te herleiden naar individuele respondenten (individuele persoonskenmerken worden dus nooit gerapporteerd in deze wetenschappelijke publicaties).

Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Stichting IZZ houden zich aan de bepalingen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming; AVG). We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van het onderzoek. Voor wetenschappelijke doeleinden worden de databestanden bewaard, in overeenstemming met de bewaartermijn van 10 jaar opgenomen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Ook nemen we maatregelen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde wijziging, door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving.

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben voor, tijdens en na het onderzoek een aantal rechten onder de AVG:

  • Recht op inzage: U mag te allen tijde uw verzamelde persoonsgegevens inzien, tenzij dit het wetenschappelijk onderzoek ernstig bedreigt.
  • Recht op rectificatie: U mag te allen tijde vragen dat onjuiste persoonsgegevens gerectificeerd worden. Uw gegevens worden dan aangepast, tenzij dit het wetenschappelijk onderzoek ernstig bedreigt.
  • Recht op beperking: U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld in afwachting op een beslissing op bezwaar. In deze periode verwerken wij uw gegevens niet, tenzij dit het wetenschappelijk onderzoek ernstig bedreigt.
  • Recht op verwijdering: U mag te allen tijde een verzoek tot verwijdering indienen. Wij zullen dan uw gegevens, inclusief de antwoorden verwijderen, tenzij dit het wetenschappelijk onderzoek ernstig bedreigt.

Voor vragen of klachten kunt u zich melden bij monitor@stichtingizz.nl.

 

Monitor Gezond werken in de zorg

Met de monitor Gezond werken in de zorg willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op je gezondheid. Benieuwd naar de resultaten uit voorgaande jaren?