Onderzoek

Nieuw onderzoek toont aan: jonge mensen die in de zorg werken ervaren een slechtere balans tussen energiegevers en -vreters dan jonge mensen in andere sectoren.

Jonge werkenden met fysiek zwaar mensenwerk, zoals het werken in de zorg, lopen het grootste risico om emotioneel uitgeput te raken. Ten opzichte van andere groepen jonge werkenden ervaren zij meer ‘werkeisen’ en minder ‘energiebronnen’. Dat blijkt uit een artikel van Van Veen, Schelvis, Hoekstra, et al. (2023) over werkkenmerken en emotionele uitputting bij jonge werkenden. Het voorkomen van emotionele uitputting bij jonge zorgmedewerkers zou daarom prioriteit moeten krijgen.

Jonge medewerkers zijn de toekomst voor de arbeidsmarkt. Wanneer jonge medewerkers al vroeg in hun carrière te maken krijgen met mentale problemen, heeft dit vaak grote en blijvende gevolgen. Denk aan een verminderde arbeidsparticipatie. Dit is vooral vroeg in de carrière van jonge werkenden een probleem.

Starten met werken zorgt niet voor een verminderde mentale gezondheid, maar wel wanneer jonge medewerkers hun carrière starten onder slechte arbeidsomstandigheden. Daarom is het van belang om te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden, waarin jonge, startende medewerkers kunnen floreren.

Behoud Jong Zorgtalent

Stichting IZZ heeft veel kennis over methoden om te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden. Met Behoud Jong Zorgtalent helpt IZZ zorgorganisaties en hun jonge medewerkers het goede gesprek te voeren over energiegevers en energievreters in het werk. 
Op drie niveaus gaan jonge medewerkers in gesprek: met een buddy, met elkaar en met de bestuurder van de organisatie. Jonge medewerkers voelen zich hierdoor meer gezien en gehoord, herkennen zich in elkaar en hebben een positiever beeld van de organisatie. 
Zo werken we samen actief aan het behoud van jonge medewerkers voor de zorg. Meer weten? Bekijk onze webpagina over Behoud Jong Zorgtalent.

Waarom lopen jonge medewerkers in de zorg meer risico?

Uit het onderzoek blijkt dat jonge medewerkers met fysiek zwaar mensenwerk minder autonomie in hun werk ervaren ten opzichte van jongeren met andere typen werk, zoals kantoorwerk. Ook ervaren zij minder steun van hun manager én van hun collega’s. Kortom, zij hebben minder energiegevers dan jongeren met andere typen werk, maar tegelijkertijd ervaren zij wel meer werkeisen in hun werk. Zij ervaren namelijk meer fysieke, cognitieve, emotionele en kwantitatieve werkdruk. Dit maakt dat jonge zorgmedewerkers een groter risico lopen om emotioneel uitgeput te raken.

Het Job demands-resources model

Het Job demands-resources model (JD-R model) laat zien waarom het zo belangrijk is om te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden. Het model bestaat uit een uitputtingsproces en een motivatieproces. Het uitputtingsproces laat zien dat werkeisen voor uitputting kunnen zorgen. Aan de andere kant laat het motivatieproces zien dat energiegevers voor bevlogenheid zorgen en daarnaast ook een buffer zijn voor uitputting. Zowel bevlogenheid en uitputting hebben invloed op (psychisch) verzuim en verloop. Lees hier meer informatie over het JD-R model.

Het onderzoek laat zien dat het belangrijk is om te werken aan gezonde arbeidsomstandigheden voor jonge zorgmedewerkers, zodat hun emotionele uitputting afneemt en zij inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Echter blijkt uit een ander recent overzichtsartikel van Rugulies, Aus, Greiner et al. (2023) dat binnen organisaties een disproportionele focus is op interventies gericht op het individu en op ziek zijn. In tegenstelling tot interventies die arbeidsomstandigheden en mentale gezondheid verbeteren. 

Deze nieuwe wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven het belang van het verbeteren van gezonde arbeidsomstandigheden, met name in de sector zorg en welzijn. 
 

Referenties
Van Veen M, Schelvis RMC, Hoekstra T, et al. Work characteristics and emotional exhaustion among young workers: a latent class analysis. BMJ Open 2023;13:e074386. Doi:10.1136/bmjopen-2023-074386. https://bmjopen.bmj.com/content/13/10/e074386.

Rugulies R, Aust B, Greiner BA, Arensman E, Kawakami N, LaMontagne AD, Madsen IEH. Work-related causes of mental health conditions and interventions for their improvement in workplaces. The Lancet 402.10410 (2023): 1368-1381. Doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00869-3.